Kiswahili syllabus pdf Free

SILABASI YA KISWAHILI

 

* KIDATO CHA KWANZA

 1. KUSIKILIZA NA KUZUNGUMZA
 2. Matamshi bora
  1. Kiimbo
  2. Shadda
  3. Irabu/vokali-/a/,/e/,/i/,/o/,/u/
  4. Konsonanti-/b/,/ch/,/d/,/dh/,/f/,/g/,/gh/,/h/,/j/,/k/
  ,/l/,/m/,/n/,/ng/,/ny/,/p/,/r/,/s/,/sh/,/t/,/th/,/v/,/w/,/y/,/z/
  5. Ala za sauti/kutamkia
  6. Namna ya kutamka na aina za sauti k.m
  ghuna,sighuna/hafifu,vipasuo,vikwamizo n.k
  7. Silabi
  8. Maneno
  9. Vitate k.m baba,papa
  10. Vitanza ndimi

  2. Maamkizi na mazungumuzo
 3. Maamkizi na mazungumuzo ya: (i)Nyumbani (ii)Dukani
  (iii)Mtaani (iv)Sokoni (v)Shuleni
  2. Mahojiano k.m mwalimu na mwanafunzi
  3. Mijadala k.m umoja na utangamano katika familia
  4. Hotuba

  3. Ufahamu wa kusikiliza
  1. Ufahammu wa taarifa za kusikiliza

  4. Kusikiliza na kudadisi
  1. Utangulizi wa fasihi:(i)Maana (ii)Aina
  2. Fasihi simulizi (i)Hadithi (ii)Semi (iii)Ushairi
  3. Maigizo:Yategemee shabaha na muktadha k.m
  jandoni,sherehe za arusi n.

 4. SARUFI ZA MATUMIZI YA LUGHA
 5. Lugha
  1. Maana ya dhima ya lugha
  2. Sauti (i)Irabu/vokali (ii)Konsonanti (iii)Mpangilio
  wa sauti katika silabi na maneno
  3. Vipasho vya lugha:sauti-silabi-neno-sentensi

  2. Aina za maneno
  1. Aina za maneno(i)Nomino-N (ii)Vitenzi-T
  (iii)Viwakilishi-W (iv)Vivumishi-V
  (v)Vielezi-E(vi)Viunganishi-U(vii)Vihusishi-U(viii)Vihusishi-I
  2. Kubainisha maneno katika tungo k.m Mtoto analia
  3. Ngeli za nomino
  1. A-WA,U-I,U-YA-YA-YA,LI-YA,KI-VI,I-ZI,I-I,U-ZI,U-U,KU,
  PA-KU-MU
  4. Viambishi
  1. Maana
  2. Aina-awali -Tamati
  5. Nyakati na hali
  1. Nyakati
  2. Hali
  3. Ukanushaji kutegemea
  6. Mnyambuliko wa vitenzi
  1. Viambishi vya mnyambuliko
  2. Kauli Za vitenzi (i)Kutenda
  (ii)Kutendewa(iii)Kutendeka(iv)Kutendana(v)Kutendea(vi)Kutendwa(
  vii)Kutendesha

  7. Sentensi ya kiswahili
  1. Maana ya sentensi
  2. Mpangilio na uhusiano wa maneno kimantiki katika
  sentennsi ya kiswahili
  3. Muundo wa sentensi
  4. Sentensi sahili -Upambanuzi wa sentensi sahili
  kuonysha muundo wake kwa njia ya mstari

  8. Uakifishaji
  1. Alama za kuakifisha: 1.Nukta/kitone/kikomo(.) 2.
  Mkato/kipumuo/kituo/koma(,) 3. Nukta mkato/semi koloni(;)
  4.Nukta pacha/nukta mbili/koloni 5.Kiulizi/kiulizo(?) 6. Alama
  hisi(!) 7.Alama mtajo/za kunukuu/za usemi(\”\”)
  8.Mkwaju/mshazari(/) 9.Kistari kifupi(-) 10. Kistari (_)
  11.Mstari 12.Ritifaa/kibainisha(\’)
  13.Mabano/vifungo/Parandesi(),[] 14..Herufi kubwa (H) na
  herufi ndogo(h) 15. Herufi nzito (Hh) 16.Herufi
  mlazo/italiki(Hh) 17.Nukta za dukuduku/mdikezo(…) 18.
  Kinyota(*)
  9. Ukubwa na udogo

  10. Umoja na udogo

  3. KUSOMA

 6. Kusoma kwa sauti
  1. Sauti mwambatano k.m/kw/mb/mw/ng/nj/nd/n.k
  2. Sentensi
  3. Vifungu vya maneno na aya
  2. Kusoma kwa ufahamu
  3. Kusoma kwa kina
  1. Riwaya
  2. Tamthilia
  3. Ushairi
  4. Kusoma kwa mapana
  5. Matunizi ya maktaba
  6. Matumizi ya kamusi

  4. KUANDIKA

 7. Uandishi wa kawaida
  1. Majibu ya ufahamu
  2. Muhtasari
  3. Imla
  4. Uchambuzi wa maandishi mbalimbali

  2. Utungaji wa kiuamilifu
  1. Maana na dhima ya utungaji
  2. Barua (i )Kirafiki (ii)Ramsi
  3. Ratiba kama vile ya sherehe ya kuzaliwa
  4. Tahadhari (i)Onyo (ii)Ilani
  5. Matangazo
  6. Maagizo/maelekezo
  7. Kujaza fomu,stakabadhi na orodha
  8. Taarifa
  9. Mahojiano na dayolojia

  3. Uandishi wa insha

 8. Maana na aina za insha (a)Picha (b)Mdokezo
  (c)Maelezo (d)Masimulizi
  4. Utungaji wa kisanii
  1. Mashairi mepesi
  2. Hdithi fupi
  3. Vitendawili,mafumbo na chemsha bongo

  * KIDATO CHA PILI

 9. KUSIKILIZA NA KUZUNGUMUZA
 10. Matamshi bora
  1. Silabi tatanishi km
  pa/ba,sa/sha,la/ra,cha/sha,za/sa n.k
  2. Sauti tatanishi k.m b/mb,d/nd,g/ng,n.k
  3. Vitate k.m kua/kuwa
  4. Vitanza ndimi

  2. Maamkizi na mazungumzo
  3. Ufahamu wa kusikiliza
  4. Kusiliza na kudadisi

  2. SARUFI NA MATUMIZI YA LUGHA

 11. Misingi ya maneno
  2. Aina za maneno na migawanyo yake

  1. Aina za maneno
  2. Vivumishi
  3. Vitenzi
  4. Viwakilishi
  5. Vielezi

  3. Vinyume
  4. Nyakati na hali
  5. Sentensi ya kiswahili
  6. Mnyambuliko wa vitenzi
  7. Uakifishaji
  8. Usemi halisi na usemi wa taarifa
  9. Uundaji wa maneno
  10. Ukubwa na udogo
  11. Ukanushaji
  12. Umoja na wingi

  3. KUSOMA

 12. Kusoma kwa sauti
  1. Sauti na maneno tatanishi k.m
  p/b,s/sh,l/r,ch/sh,s/z(papa /baba,tata/dada,susu/zuzu)
  2. Vitate k.m kua/kuwa,pua/bua,vua/fua
  3. Maneno tatanishi yenye sauti mwambatano k.m
  mbali/bali,kindani/kidani,buni/mbuni
  4. Sentensi zenye maana tatanishi

  2. Kusoma kwa ufahamu

  3. Kusoma kwa kina
  1. Riwaya
  2. Ushari
  3. Tamthilia
  4. Kusoma kwa mapana
  5. Kusoma maktabani
  6. Matumizi ya kamusi

  4. KUANDIKA

 13. Uandishi wa kawaida
  1. Majibu ya ufahamu ya maandishi
  2. Muhtasari
  3. Imla

  2. Utungaji wa kiuamilifu
  1. Barua (i)Rasmi (ii)Mialiko (iii)Risala (iv)Simu
  2. Hotuba
  3. Ratiba k.m siku ya wazazi shuleni
  4. Matangazo
  5. Tahadhari (i)Ilani (ii)Onyo
  6. Maagizo/maelekezo
  7. Shajara
  8. Resipe
  9. Orodha ya mambo
  10. Taarifa
  11. Mahojiano
  12. Dayolojia

  3. Uandishi wa insha
  1. Maelezo
  2. Mazungumzo
  3. Mdokezo
  4. Methali

  4. Utungaji wa kisanii

  1. Hadithi fupi
  2. Mashairi
  3. Michezo ya kuigiza

  * KIDATO CHA TATU

 14. KUSIKILIZA NA KUZUNGUMZA
  1. Maamkizi na mazungumzo
  1. Maamkizi ya heshima na mazungumzo katika mazingira
  2. Mahojiano kama vile baina ya watu wawili
  3. Mjadala kama vile umoja wa kitaifa
  4. Hotuba

  2. Ufahamu wa kusikiliza
  3. Kusikiliza na kudadisi

  1. Dhima ya fasihi kwa jumla
  2. Umuhimu wa fasihi simulizi
  3. Muainisho wa fasihi simulizi

  2. SARUFI NA MATUMIZI YA LUGHA

 15. Umoja na wingi
  1. Ngeli za nomino na upatanisho wa kisarufi kwa
  mintaarafu ya: (a)Viulizi (b)Idadi (c)-A-unganifu (d)Virejeshi
  \’O\’ na \’amba-\'(e)Visisitizi (f)Pekee (i)-enye (ii)-enyewe
  (iii)-ote (iv)-o-ote (v)-ingine (vi)-ingineo
  2. Vielezi
  1. Vielezi vya: (a)Namna (b)Wakati (c)Idadi/kiasi
  (d)Mahali
  3. Viwakilishi
  4. Mwingiliano wa maneno
  5. Vitenzi
 16. Mzizi wa kitenzi
  2. Viambishi awali katika vitenzi
  3. Viambishi tamati katika vitenzi
  4. Vinyume vya vitenzi
  5. Hali ya kuamrisha
  6. Uundaji wa nomino
  7. Sentensi ya kiswahili
 17. Aina za (i)Virai (ii)Vishazi
  2. Muundo wa sentensi
  3. Aina za sentensi
  4. Uchanganuzi wa sentensi kwa njia ya: (i)jedwali
  (ii)mchoro wa matawi (iii)mstari

  8. Nyakati na hali

  1. Nyakati -LI-,-NA-,-TA-
  2. Hali ya,-KI-,-KA-,-A-,-PO-,-KU-
  3. Ukanushaji
  4. Uakifishaji
  5. Mnyambulik wa vitenzi

  3. KUSOMA

 18. Kusoma kwa sauti
  2. Kusoma kwa ufahamu
  3. Kusoma kwa kina
  4. Kusoma kwa mapana

  4. KUANDIKA

 19. Uandishi wa kawaida
  1. Majibu ya ufahamu na uchanganuzi
  2. Muhtasari
  3. Tahakiki za kazi za kisanii

  2. Utungaji wa kiuamilifu

  1. Barua
  2. Ratiba k.m sherehe za arusi
  3. Taharadhi (i)Ilani (ii)Onyo
  4. Matangazo
  5. Maagizo/maelekezo
  6. Tawasifu
  7. Wasifu
  8. Resipe
  9. Kumbukumbu
  10. Ripoti
  11. Mahojiano na dayolojia
  12. Kujaza fomu na hojaji
  13. Insha za kitaaluma k.m makala ya redio na runinga
  3. Uandishi wa insha
  4. Utungaji wakisanii
  1. Michezo ya kuigiza
  2. Mikusanyiko ya kazi za fasihi simulizi
  3. Mashairi

  * KIDATO CHA NNE

 20. KUSIKILIZA NA KUZUNGUMZA
 21. Maamkizi na mazungumzo
  2. Ufahamu wa kusikiliza
  3. Kusikiliza na kudadisi

  1. Sifa bainifu za fasihi simulizi na fasihi andishi
  2. Muanisho wa fasihi simulizi (i)semi (ii)Masimulizi
  ya hadithi (iii)Mazungumzo
  3. Maigizo kutegemea shabaha na miktadha
  4. Ngomezi
  5. Ushairi

  2. SARUFI NA MATUMIZI YA LUGHA

 22. Ngeli za nomino
  1. Ngeli za nomino na upatanisho wa kisarufi kwa
  mintarafu ya: (i)Virejeshi \’O\’ na \’amba\’ (ii)Vivumishi
  2. Aina mbalimbali za maneno
  1. Viunganishi
  2. Nomino
  3. Vitenzi
  4. Viwakilishi
  5. Vivumishi
  6. Vielezi
  7. Vihusishi
  8. Vihisishi

  3. Mwingiliano wa aina mbalimbali za maneno k.m kivumishi
  kuwa nomino

  4. Muundo wa sentensi ya kiswahili
  5. Mnyamuliko wa vitenzi vya:
  1. Asili ya kigeni
  2. Silabi moja
  3. Asili ya kibantu

  6. Nyakati na hali
  1. Nyakati: LI,NA.TA
  2. Hali:ME,HU,NGE,NGELI,NGALI,PO,A,KA,KI,KU
  3. Hali ya kuamuru
  4. Ukanushaji kutegemea nafsi

  7. Uakifishaji
  8. Uundaji wa maneno
  1. Nomino kutokana na mzizi wa nomino
  2. Nomino kutokana na mzizi wa kitenzi
  3. Kitenzi kutokana na mzizi wa nomino
  4. Kivumishi kutokana na mzizi wa nomino
  5. Nomino kutokana na mzizi wa kivumishi
  6. Kivumishi kutokana na mzizi wa kitenzi
  7. Kitenzi kutokanan na mzizi wa kivumishi
  9. Matumizi ya maneno na viambishi maalum
  10. Umoja na wingi

  3. KUSOMA

 23. Kusoma kwa sauti
  2. Kusoma kwa ufahamu
  3. Kusoma kwa kina
  4. Kusoma kwa mapana

  4. KUANDIKA

 24. Uandishi wa kawaida
  1. Majibu ya ufahamu na uchanganuzi
  2. Muhtasari
  3. Tahakiki za kazi za kisanii

  2. Utungaji wa kiuamilifu
  3. Uandishi wa insha
  1. Masimulizi
  2. Mazungumzo
  3. Mawazo
  4. Maelezo

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top